• Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất
  • Xây dựng, triển khai KPIs từ mục tiêu công ty theo "định dạng BSC”
  • Chuyên viên QA chuyên nghiệp
  • Thực Hành 5S - Kaizen
  • Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp
  • QĐSX
  • Quan ly cap trung
  • Quan tri kho bai
  • HOACH DINH NHU CAU VAT TU
  • ky nang trinh bay

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video