• Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất
  • BTBD
  • LVNHQ
  • Kỹ Năng Giám Sát Và Quản Lý Sản Xuất
  • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
  • Chuyên viên QA chuyên nghiệp
  • QTKB

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video