• Chuyên viên nhân sự trong doanh nghiệp
  • Tổ trưởng sản xuất
  • Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất
  • MMM
  • Bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất
  • Chuyên viên QA
  • KPIs
  • Quản trị kho bãi chuyên nghiệp
  • Kĩ năng giám sát và quản lý sản xuất
  • Ngày nhà giáo việt nam

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video