• Xây dựng, triển khai KPIs từ mục tiêu công ty theo "định dạng BSC”
  • Train the trainers - DTGVNB
  • QLNT VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KẾ NHIỆM
  • Thực Hành 5S - Kaizen
  • Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp
  • QĐSX
  • Phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo
  • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video