• Chuyên khảo Chuyên viên nhân sự trong Doanh nghiệp
  • Xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc
  • Chương trình Tri ân khách hàng 2017
  • Kĩ năng giám sát và quản lý sản xuất
  • Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
  • Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất
  • Từ điển năng lực
  • Chuyên viên QA
  • Thực hành 5S Kaizen
  • KPIs
  • Đào tạo giảng viên nội bộ

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video