• Chăm sóc khách hàng
  • Đàm phán thương lượng
  • Kĩ năng giám sát và quản lý sản xuất
  • KPIs
  • Bán hàng chuyên nghiệp
  • Lập kế hoạch vận hành điều độ sản xuất
  • Quản trị nhân tài
  • Soạn thảo văn bản

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video