• Kỹ Năng Giám Sát Và Quản Lý Sản Xuất
  • Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất
  • Xây dựng, triển khai KPIs từ mục tiêu công ty theo "định dạng BSC”
  • Chuyên viên QA chuyên nghiệp
  • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
  • Train the trainers - DTGVNB
  • QLNT VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KẾ NHIỆM
  • Thực Hành 5S - Kaizen
  • Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp
  • QĐSX
  • Phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video