Khóa học Inhouse Quản trị kho bãi chuyên nghiệp tại Công ty Dona Biti's

Từ ngày 16 - 18/09/2016 vừa qua, Trường Đào tạo kĩ năng quản lí SAM đã tổ chức thành công Khóa học Quản trị kho bãi chuyên nghiệp tại Công ty Dona Biti's. 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO