Chương trình đào tạo “Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp – Professional Production Supervisor" Ngày 25,26/11 - 2,3/12/2017