Chương trình đào tạo " Nâng Cao Kỹ Năng Quản Lý Khối Sản Xuất Trực Tiếp" tại công ty TNHH Sheider Electric Manufacturing Việt Nam Ngày 28,30/12/2017