Chương trình đào tạo " Kỹ Năng Trình Bày" tại công ty TNHH Viet Nam NOK Manufacturing Việt Nam Ngày 24,25/1/2018