Chương trình đào tạo " Kỹ Năng Giao Tiếp" tại công ty Daewoong Pharmaceutical Ngày 2/2/2018