"Thực hành Kaizen 5S dành cho Văn Phòng" - Công Ty Cp Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế - Gas Shipping ngày 25,31/5/2018