Khóa đào tạo "Phương Pháp Xây Dựng Từ Điển Năng Lực Và Ứng Dụng" Tại Công Ty TNHH Việt Nam NOK.