Khóa Đào Tạo "Nâng cao năng lực quản lý cấp trung – MMM " Ngày 28/10 đến 5/11/2017