Khóa đào tạo "Hoạch định nhu cầu vật tư trong sản xuất" Ngày 30/09/2017 và 1/10/2017