Khóa Đào Tạo " Xây Dựng, Triển Khai KPI Từ Mục Tiêu Công Ty Theo Định Dạng BSC" Ngày 14,15/10/2017