Chương trình đào tạo“Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp – Professional Production Supervisor" Ngày 14,15,21,22/10/2017