Chương trình đào tạo “Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp – Professional Production Supervisor" Ngày 23 - 1/4/2018