• Nghiệp vụ soạn thảo văn bản hành chính
  • Quản lý sự thay đổi
  • kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất
  • quản đốc sản xuất

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video