Khóa Đào Tạo "Quản trị kho bãi chuyên nghiệp ; Ngày 18,19,20/05/2018