Chương Trình Đào Tạo "Kỹ Năng Lãnh Đạo" Tại Công Ty TNHH CN Dona Quế Bằng Ngày 8,15/4/2018