Khóa đào tạo "Giảng Viên Nội Bộ - Train The Trainer" Tại Công ty TNHH CIBAO Viet Nam Ngày 16,23/09/2017