Chương trình đào tạo " Kỹ Năng Giám Sát Và Quản Lý Sản Xuất" Ngày 23,24,25/3/2018